BEL AĞRISININ DİĞER SEBEPLERİ

Non spesifik bel ağrısı

Literatürde nonspesifik bel ağrısı terimi ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bunun

yerine mekanik bel ağrısı, kolay bel ağrısı, lomber strain üzere tabirler de

kullanılmaktadır. Bütün bu kavramalar baş karıştırıcı ve meçhuldür. Ağrı kaynağı

bulunamadığı için mi yoksa hiç patoloji olmadığı için mi kullanılmaktadır tam olarak

net değildir. Bununla birlikta euroopean guidelinesda, enfeksiyon, tumor, osteoporoz,

kırık, yapısal deformite, inflamatuar hastalıklar, radikular sendrom ya da kauda ekina

sendromu üzere spesifik teşhis alamayan ve 12 haftadan uzun süren bel ağrısı non-

spesifik bel ağrısı olarak tanımlanmışdır. Prevelansı %23’tür. Bel ağrısı ile başvuran

hastaların %85 spesifik teşhis alamazlar.

Non-spesifik bel ağrısında anamnez ve fizik muayene bulguları değikendir.

Spesifik teşhis testleri yokdur. Testler ve görüntüleme öteki teşhisleri ekarte etmek için

kullanılır.

Lomber spondiloz(kireçleme)

Intervertebral disk, korpus, intervertebral foramen, faset eklemleri, lamina ve

bağlarda meydana gelen dejeneratif değişimlerle ortaya çıkan klinik tabloya lomber

spondiloz denir. 

Çoğu kaynaklar bu hastalık patofizyolojisi ve kliniği anlatılırken Kirkaldy-

Willis’in dejeneratif kaskadı temel alınır. Bir spinal hareket segmentinde bulunan

öndeki intervertebral disk ile gerideki iki apofizer ekleme üç eklem kompleksi denir.

Bu eklemlerden birinde olan değişiklik öbür ikisini de tesirler. Faset eklemini bozan

bir travma yahut dejeneratif hastalık, sonunda diski; diski bozan lezyonlar da er ya da

geç fasetleri bozar. Bir segmentdeki üç eklem kompleksinde meydana gelen patolojik

değişiklikler üst ve alt düzeylerde de emsal deiğişikliklere yol açar. Böylelikle çok

seviyeli spondiloz gelişir.Lomber spondilozun klinik bulguları üç eklem

kompleksindeki değişikliklerin yaptığı basının yerine nazaran değişir. Faset eklemler

etkilendiği vakit faset eklem ağrısı, intervertebral disk etkilendiği vakit lomber

diskopati tablosu, spinal kanalı çevreleyen kemik ve yumuşak doku etkilendiği zaman

spinal stenoz(kanal daralması) tablosu karşımıza çıkar.

Faset sendromu

Faset sendromunun en sık sebebi işlevsel hastalıklar(fonksiyonel blokaj

veya meniscus tuzaklanmasına bağlı reversibl faset eklem kısıtlılığı) ve dejeneratif

değişikliklerdir. 

Az sıklıkla spondiloartropati, enfeksiyon, tbc, sinovyal kist olabilir. Faset

eklemler kronik bel ağrısının sık sebeplerinden (%15-45) olmasına karşın genellikle

gözden kaçmaktadır. Zira spesifik olmayan klinik tablo yaratır. Bu sendrom bacak

ağrısına da yol açabilir. Lomber omurganın mobilitesi azalmıştır. Lomber ekstansiyon

ve rotasyon faset eklem üzerindeki yüklenmeyi artırdığı için özellikle

hiperekstansiyon ve rotasyonlar ağrılıdır. Faset eklem üzerine basmakla hassasiyet

bulunur. Faset eklem ağrısı için tanısal hareketler yalnızca local anesteziklerle yapılan

floroskopik faset eklem enjeksiyonları yahut medial kısım bloklarıdır. Lakin bu teknik de

çok yaygın kullanılan bir diagnostik teşhis aracı değildir.

Spinal stenoz(dar kanal)

Spinal stenoz sıklıkla lomber spondiloza bağlı olur. Hastada bel ağrısı,

tutukluk üzere bölgesel semptomlar olabileceği üzere nörojenik kladikasyo(topallama)

olarak tariflenen radikular semptomlar da olabilir. Santral kanal, lateral reses ve

intervertebral foraminadaki daralmaya bağlı tek yahut multipl hudut kökleri

etkilenebilir. Nörolojik kladikasyo, lomber stenozun en yaygın semptomudur ve

santral kanal daralmasından kaynaklanır. 

Klasik olarak, yürüme, uzun mühlet ayakta durma ve yokuş aşağı yürüme

esnasında başlayan bilateral bacak ağrısı olarak tanımlanır. Hastalar santral kanalı

rahatlatmak için tipik fleksiyon postüründedir. Ekstansiyon ağrılı ve kısıtlıdır. En

değerli teşhis sistemi MR, sonra BT’dir.

Spondilolizis

Spondiloliziste pars interartikulariste tek taraflı ya da iki taraflı defekt vardır.

Insidans genel popülasyonda %6-8. Dik postür ve ambulasyon bu durumun

gelişmesinde kıymetli rol oynar. Zira non-ambulatuar bireylerde hiç vaka

bildirilmemişdir. Spondilolizis çocuklar yürümeye başladıkldan sonra gelişir. 5 yaşın

altında seyrek görülür, çoklukla 10 yaşdan sonra görülür. Konjenital olarak anatomik

yatkınlığı olan şahıslarda tekrarlayan mikrotravmalar stress kırıklarına sebep olabilirler.

Sıklıkla l5 vertabrayı tesirler ve daha üst omurga düzeylerine çıktıkça insidansı

düşer. Çoklukla bilateral görülür. Tek taraflı olaylar %15 olarak rapor edilmiştir. Iki

taraflı olduğunda anterior yahut posterior spondilolistezis görülebilir. Genellikle

asemptomatiktir. On yaş üzeri çocuklarda ve adelosanlarda bel ağrısının sık

sebeplerinden biridir. Hastalarda tipik olarak ekstansiyonda berbatlaşan ve dinlenme

veya aktivite limitasyonu ile hafifleyen bel ağrısı vardır. Fizik muayenede lokal

hassasiyet, lomber ekstansiyonla ağrı ve hamstringlerde gerginlik olabilir. Nörolojik

inceleme çoklukla olağandır. Kuşkulu bir pars defektinde radyolojik inceleme

yapılmalıdır. Anterioposterior, lateral, 45 derece sağ ve sol oblik sinema ve collimated

lateral sinemalar çekilmelidir. Ve bu grafilerle %95 olasılıkla pars defekti saptanır. Oblik

görüntüler, lomber vertebranın ‘İskoç Köpeği’ görünümünü ortaya koyar ve pars

defekti köpeğin boynundaki tasma biçiminde görülür. Bilgisayalı tomografi pars

defektini en uygun görüntüleyen tekniktir.

Spondilolistezis(bel kayması)

Bir vertebranın bir alttaki üzerinde öne yanlışsız kaymasına spondilolistezis

denir. Kayma ekseriyetle öne hakikat olur. 

Arkaya gerçek olursa retrolistezis denir. Spondilolistezis altı tipe ayrılır. Istmik

tip en yaygın olanıdır. Pars interartikularisin spondilolizisi yahut stress kırığı nedeniyle

ortaya çıkar. En sık L5de görülür. Düşük grade yüksek grade diye sınıflandırmak

tedavi planı açısından kıymetlidir. %50nin altındaki kayma düşük, %50nin üsttündeki

kayma yüksek grade olarak tanımlanır. Düşük gradeli hastaların çoğu

asemptomatikdir. Semptomatik hastalarda bel ağrısı vardır. Bazen radikular ağrı da

olabilir. Kayma yerinde palpe edilen basamaklaşma vardır. Fleksiyon birden fazla sefer açık

ve ağrısızdır lakin ekstansiyon ve rotasyonlar ağrılı ve kısıtlıdır. Lateral grafi sıklıkla

kullanılan görüntüleme usulüdür ve kaymanın derecesi hesaplanır. Kayma 1-5

arasında derecelendirilir. Fleksiyon/ekstansiyon lateral grafilerde stabil olup olmadığı

değerlendirilir. Tomografi ve mr teşhiste kullanılan öteki radyolojik görüntüleme

yöntenleridir.

Spondiloartropatiler

Spondiloartropatiler(SpA) pekçok klinik özelliği ve genetik yatkınlığı

paylaşan bir küme hastalıktır. Bunlar ortasında ankilozan spondilit, reaktif artrit,

psoriatic artrit, inflamatuar bağırsak hastalığıyla birlikte olan spaler(ülseratif kolit,

chron hastalığı), indiferensiye spa ve juvenile başlangıçlı spa mevcut. 

Spondiloartopatiler inflamatuar bel ağrısı ve sakroiliit, peripheral artropati,

rheumatoid faktörün olmaması, subkutan nodül, entesis, ekstra-artikular yahut ekstra-

spinal tutulum ile karakterizedir. HLA-B27 alleli ile bağlıdır. Ankilozon spondilit

spondiloartropatilerin en sık görülen ve en tipik formudur. Prevelansı %0.2-1.2’dir.

Spondiloartropati kaynaklı bel ağrısı lomber diskopatilerin neden olduğu ağrının

özelliklerinden farklıdır. Kalçalarda ve belde besbelli olan ağrı bilhassa gecenin

ikinci yarısında barizdir. Mekanik kaynaklı bel ağrısından farklı olarak sabah

tutukluğu barizdir. Ağrı idmanla azalır. Fizik muayenede spinal mobilite

kısıtlanmıştır ve sakroiliak kompresyon testleri müspet bulunabilir. Ayrıyeten hastalarda

spondiloartropatilerde gözlenebilen artrit, entezit üzere öbür kas-iskelet tutulumları ve

kas-iskelet dışı sistemlerin tutulumlarına dair semptom ve muayene bulguları da

mevcut olabilir.

Spinal kırıklar

Spinal kırıkların birden fazla travmaya sekonderdir. Travmatik olmayan vertebral

kırıkların sıklığı da hayat müddetinin uzamasıyla birlikte artmaktadır. Çünkü

osteoporoz ve metastaz riski yaşlı popülasyonda daha yüksektir. 

Osteoporoza bağlı kompresyon kırıkları kıymetli bir bel ağrısı nedenidir.

Kırıklar asemptomatik de olabilir. Bazen şiddetli bir ağrı olarak da başlayabilir. Kırık

şüphesinde bütün omurların palpayonu, nörolojik muayane yapılmalı. Radyografi,

tomografi, mr kullanılan görüntüleme teknikleridir.

Spinal enfeksiyonlar

Spinal enfeksiyonlar seyrek görülen patolojidir lakin son yıllarda insidansı

artmaktadır. Bunun nedeni ortalama hayat mühletinin uzaması ve buna bağlı

enfeksiyona yatkınlığı arttıran faktörlerin çoğalması ve artmış tanısal doğruluk

olabilir. 

Enfeksiyon diski etkilerse spondilodiskit, end plate ve vertebra cismini

etkilerse osteomiyelit yahut spondilit terimi kullanılır. Semptom ve bulguların

özgüllüğü düşük olduğu için teşhis 2-6 ay ortasında gecikir.Non spesifik bel ağrısı

genellikle birinci semptomdur ancak hastaların %15inde ağrı olmayabilir. Ağrı sinsi başlar

özellikle geceleri kötüleşir. Ateş sık değildir.Hastaların 1/3ünde nörolojik bulgular

olabilir. Sedim tahli hassas lakin özgüllüğü düşüktür. Crp de yüksekdir. Wbcinin

duyarlılığı düşüktür. Radyografinin özgüllüğü düşükdür. Vertebral end platelerde

düzensizlik ve intervertebral disk aralığında daralma görülür. Bt kemik yapılardaki

değişiklikleri göstermede çok faydalıdır. Mrı altın standarttır. Yüksek duyarlılığı

(%96) ve yüksek özgüllüğü vardır(%94).

Yumuşak doku bazuklukları

Priformis Sendromu: Priformis kasının uzamış kontraksiyonuna bağlı oluşur.

Siyatik sona yakınlığından ötürü kalçalarda, kalça ekleminde ve alt ekstremitede

ağrı olabilir. Siyatik ağrısı olan hastaların %5-6sından priformis sendromu

sorumludur.Tanı koymada altın standard yoktur. 

Priformis kasının palpasyonu ve trigger noktanın hassasiyeti hastaların %59-

92sinde görülür. Freiberg hareketi supin durumundaki hastanın uyluğuna zorlu

internal rotasyon yaptırılır ve ağrı olması testin olumlu olduğu manasına gelir.

Hastaların %56.2sinde olumludur. Pace hareketinde hasta otururken uyluğa dirence

karşı abduksiyon ve eksternal rotasyon yaptırılır ve ağrı ve kuvetsizlik olması testin

pozitif olduğu manasına gelir.

Büyük trokanterik ağrı sendromu

Büyük trokanter, kalça ve uyluğun lateralinde olan ağrılarda kullanılan bir

terimdir.kalça etrafındaki peri trokanterik alandaki rastgele bir hastalık sebep

olabilir. Trokanterik bursit, gluteus medius ve minimus kas ve tendon yırtıkları büyük

trokanterik ağrı sendromunun nedenlerinden bir kaçıdır. Muayenede o bölgede yaygın

hassasiyet vardır. Teşhis mr, kemik sintigrafi ve düz radyografi kullanılır.

Iliotibial bant sendromu

En sık semptomu lateral diz ağrısıdır. Lakin uyluğun lateraline doğru

yayılabilir. L4-L5 radikulopati ile karışabilir. Palpasyonla iliotibial bant gerginliği

saptanbilir. Ober testi iliotibial bant gerginliğiini tespit etmede kullanılır.

Görüntüleme tekniği olarak mr iliotibial banttaki kalınlaşmayı gösterir.

Kanser

Bel ağrısında malignansi, vertebral fraktür, spinal enfeksiyon ve enflemasyon

gibi önemli patolojilerin teşhisini koymak değerlidir. Malignansi bunlar ortasında en sık

görülendir ve bel ağrısının %1’den daha azını oluşturmaktadır. Kanser hikayesinin

olması, konstitusonel semptomların eşlik etmesi, yüksek eritrosit sedimentasyon hızı

gibi laboratuvar anormalliklerinin olması malignansi mümkünlüğünü artırmaktadır. Elli

yaşından sonra yeni başlangıçlı bel ağrısı, kanser kıssası, açıklanamayan kilo kaybı

ve tedaviye yanıtsızlık durumunda sensitivite %100dür.

Paravertebral kompartman sendrom

Kompartman sendrom kapalı fibrosseuas alanda doku basıncının artmasıdır.

Ekstremitelerde narkotik olmayan ilaçlara karşılık vermeyen ağrı vardır. Pasif germe

testleri ağrılıdır. Ekstremitelerde soğukluk, parezi vardır ve nabızlar alınamaz.

Paravertebral kaslarda da çok sık olmamakla birlikte kompartman sendromu

görülebilir. Hastalarda bel ağrısı yakınması vardır. Teşhis miyoglobulin ve kerati kinaz

yüksekliği vardır. Tomografi iskemik ve nekrotik dokuları, MR da paravertebral

kaslardaki ödemi gösterir.

Eklem bozukluklar

Bel ağrısı sebepleri ortasında olan sakroiliyak eklem(SİE) sıklıkla hafife

alınmaktadır. Sakroiliyak ekleme bağlı bel ağrısının sıklığı %13 ile %30 arasında

değişir. Ağrı kalça, uyluk art yüzü ve kasığa yanlışsız yayılabilir. SİE şikayetleri

genellikle travma sonrası başlar. Hamilelik, vajinal doğum, aşikâr spor tipleri sebep

olabilir. Kompleks anatomic yapısı nedeniyle çoklukla tanısı bilinmeyen kalır. Pek çok

provakasyon testleri tanımlanmışdır lakin bu tesrtlerin tanısal geçerliliği zayıfdır. Sie

kaynaklı ağrının tanıısında altın standart local anestetik ile sie infiltrasyonu sonrası

hastanın şikayetlerinin azalmasıdır. Posterior superior iliak spine distraksiyon testi

yüksek hassaslık, yüksek özgüllük ve yüksek doğruluğu vardır. Buna rağmen başka sık

kullanılan testlerin hassaslığı düşüktür.

Kalça ekleminde ki bozukluklar ekseriyetle kasıkta ve bazen uyluğa yayılan

ağrı yapar. Osteoartrit bu eklemle ilgili en sık koyulan teşhistir. Ağrı, L1, L2, L3 sinir

kökü tutulumu ile çarçabuk karıştırışabilir.

Vasküler bozukluklar

Periferik vasküler hastalıklardan kaynaklanan bacak ağrısı, lomber diskopatiye

bağlı bacak ağrısıyla karışabilmektedir. Vaskülar klodikasya istirahale azalır ve

yürümekle artar. Ağrı, parezi, ödem ve sirkülasyon yetmezliği bulguları görülebilir.

Inferior vena kava stenozu, epidural venlerdeki genişleme, eksternal iliak arterdeki rüptür üzere vasküler hastlıklar da lomber diskopatiye benzeri semptomlar yaratabilir. 

Başa dön tuşu